OTA100 – HaloTag-Trap, coupled to agarose, 100 rxns, 2.5 ml

$2,050.00