OTA200 – HaloTag-Trap, coupled to agarose, 200 rxns, 5 ml

$4,075.00